O KONFERENCJI
Idea spotkania pojawiła się w trakcie konsultacji eksperckich dotyczących metodyki wdrażania BIM w Polsce prowadzonych w Warszawie w dniu 7 listopada ub. r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Składane w czasie tego spotkania przez przedstawicieli kilkunastu wyższych uczelni technicznych w kraju sprawozdania pozwoliły stwierdzić, że stan przygotowania uczelni technicznych do wdrażania BIM w system edukacji jest dalece niewystarczający, brakuje lub dopiero się rodzą programy studiów, brakuje wykwalifikowanych kadr, doświadczenia, podręczników i pomocy naukowych. Jednym z wniosków wynikających z tego spotkania była pilna potrzeba stworzenia międzyuczelnianego forum współpracy, które byłoby kuźnią pomysłów, platformą wymiany doświadczeń, materiałów i programów nauczania, celem wypracowania jednolitych standardów nauczania metodyki BIM w Polsce. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, który jako pierwszy w kraju opracował i wdrożył całościowy program specjalności BIM na II stopniu studiów stacjonarnych na kierunku Budownictwo, podjął się próby budowy takiego forum poprzez zorganizowanie ogólnopolskiego Sympozjum „BIM w edukacji” inicjującego prace nad budową całościowej wizji wprowadzenia nauczania metodologii BIM do programów studiów. Patronat nad Sympozjum zadeklarowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Celem spotkania jest zainicjowanie współpracy przedstawicieli wszystkich uczelni technicznych w kraju zainteresowanych bądź zaangażowanych w prowadzenie lub przygotowanie zajęć dotyczących metodyki BIM w szerokim, kompleksowym jej ujęciu, chętnych do dzielenia się swoimi doświadczeniami, pomysłami czy wiedzą, otwartych na dyskusję i gotowych do wdrażania metodologii BIM w programy oferowanych studiów.
Sympozjum „BIM w edukacji” jest skierowane do przedstawicieli władz i pracowników wydziałów architektury, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, elektrycznych, mechanicznych i innych prowadzących zajęcia dla przyszłych architektów, konstruktorów, projektantów infrastruktury, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacji, elementów inteligentnego budynku i innych, którzy są zainteresowani współpracą przy wdrażaniu metodologii BIM w dydaktykę. Kierujemy je także do kadr średniego szkolnictwa zawodowego, zainteresowanych tą tematyką.
Sympozjum ma charakter forum dyskusyjnego, przewiduje się część problemową, gdzie zaproszone osoby o potwierdzonych kwalifikacjach i doświadczeniu przedstawią referaty przeglądowe, wprowadzające w tematykę spotkania, oraz część prezentacyjną, w której wygłoszone będą referaty dokumentujące osiągnięcia w zakresie edukacji BIM w ośrodkach uczestników spotkania. Na zakończenie przewidziany jest panel dyskusyjny podsumowujący obrady, w wyniku którego byłby przygotowany dokument programowy zawierający wnioski, inicjatywy i strategie wypracowane w toku seminarium.
Spotkanie ma na celu praktyczne przybliżenie osobom z sektora zamówień publicznych z jednej strony metodyki BIM i jej zalet i możliwości, z drugiej strony wsparcia i licznych inicjatyw, jakich mogą te podmioty oczekiwać w implementacji metodyki BIM ze strony tak doświadczonych firm i organizacji biznesowych, jak i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, stowarzyszeń, organizacji typu non-profit, uczelni i innych podmiotów czynnych w obszarze wspierania rozwoju metodyki BIM w Polsce (PZITB, SARP, EccBIM, Stowarzyszenie BIM dla polskiego budownictwa, innych). Adresatem spotkania są podmioty z sektora zamówień publicznych, zwłaszcza przedstawiciele dużych inwestorów takich jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe, Polskie Sieci Energetyczne, Polska Grupa Energetyczna, a także przedstawiciele ich odpowiedników niższego szczebla oraz jednostek samorządu terytorialnego, które dzięki spotkaniu będą się mogły zapoznać nie tylko z korzyściami i zaletami stosowania metodyki BIM w realizacji inwestycji budowlanych, ale przede wszystkim ze stanem prawnym, ofertą wsparcia (szkolenia/konsulting) wypracowanymi przez krajowe firmy, fundacje czy organizacje społeczne, ofertą studiów podyplomowych polskich uczelni technicznych oraz doświadczeniem i kompetencjami firm prowadzących w Polsce realizację usług budowlanych w oparciu o metodykę BIM. Spotkanie będzie unikalną okazją do rozmów, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń, jest obecnie jedynym wydarzeniem dotyczącym BIM w Polsce, które jest zorganizowane dla inwestorów segmentu zamówień publicznych.
Główne cele warsztatów to:
 • przekazanie inwestorom publicznym informacji o stanie rozwoju wsparcia dla metodyki BIM w Polsce, jak np.:
  • stanie prawnym (Polska, UE),
  • otoczenia umów kontraktowych i procesu (prace Narodowego Forum Kontraktowego przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, prace Stowarzyszenia BIM dla polskiego Budownictwa, V4 BIM Task Group, tłumaczenia dokumentów, inne inicjatywy)
  • ofercie szkoleń (EccBIM, partnerzy producentów oprogramowania), studiów podyplomowych (AGH, PK WA, PK WIL, inne)
  • wsparcia PZITB, SARP i innych organizacji zawodowych
 • pokazanie doświadczenia i kompetencji polskich firm pracujących w BIM
 • pokazanie wybranych aspektów możliwości technologii BIM (m.in. połączenie z systemami GIS, skanowanie laserowe/georadarowe i tzw. City Information Modeling), praca grupowa, komunikacja między interesariuszami wprost przez środowisko pracy współdzielonej Common Data Environement)
 • zrozumienie potrzeb sektora zamówień publicznych przez podmioty komercyjne jak i stronę społeczną wspierającą rozwój metodyki BIM
 • umożliwienie wymiany poglądów i nawiązania kontaktów osobistych przedstawicieli wszystkich stron procesu
Spotkanie formalnie jest podzielone na dwie części:
 • część teoretyczno-prawną i inicjatyw wsparcia BIM przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, stowarzyszenia i organizacje społeczne, uczelnie, oraz
 • część warsztatowo-praktyczną – pokaz realnych zastosowań BIM/studium przypadku (case studies) przez firmy komercyjne i prezentacja ich obecnych kompetencji, pokaz prac wybranych ośrodków naukowych i komercyjnych w zakresie wykorzystania BIM do utrzymania/rewitalizacji infrastruktury oraz pokaz „na żywo” wybranych aspektów i możliwości oprogramowania i procesów BIM, z elementami interaktywnej wymiany danych przez chmurę.
Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się między innymi:

Gość specjalny
Profesor Peter Russell prof. Peter Russel Profesor Peter Russell
Dziekan Wydziału Architektury TU Delft
Profesor Peter Russell jest absolwentem Wydziału Architektury Uniwersytetu Nowej Szkocji w Kanadzie, uznanym ekspertem BIM, jednym z pionierów wdrażania zintegrowanych programów nauczania BIM na uczelniach technicznych na świecie. Do roku 2015 ściśle związany z RWTH Aachen, gdzie pełnił funkcję Dziekana Wydziału Architektury oraz kierownika katedry Komputerowego Wspomagania Projektowania w Architekturze (CAAD), jednostki, w której wdrożył program zintegrowanego nauczania BIM dla specjalności architektonicznej. Czynny zawodowo jako partner w firmie projektowej IP Arch GmbH, był Wiceprzewodniczącym Rady Dziekanów Wydziałów Architektury (DARL) uczelni niemieckich, w latach 2012-13 był członkiem Rady Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Architektonicznej AEEA/EAE, jest członkiem założycielem Europejskiej sieci badań architektonicznych ARENA, w roku 2014 był członkiem Komitetu Organizacyjnego Dziesięcioboju Słonecznego (Solar Decathlon) 2014. Od roku 2015 jest Dziekanem Wydziału Architektury TU Delft. Zainteresowania badawcze prof. Petera Russella to Building Information Modeling, budynki inteligentne i “technologia dobrostanu” (Ambient Assisted Living) dla osób starzejących się.

Dziekan Wydziału Architektury TU Delft

Gość specjalny
Piotr Dudek Piotr Dudek Piotr Dudek
MEng., EUR Ing., CEng, MICE&PIIB
Inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest członkiem The Institute of Civil Engineering, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa, w ktorej to zajmuje sie BIM, Rady Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, a także Rady Doradczej przy Ambasadorze RP w Londynie. W latach 2012-2015 był Prezesem, od 2015 roku jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje przy projekcie stacji kolejowej London Bridge należąca do projektu infrastrukturalnego Thameslink. Pracował również przy realizacji jednych z największych projektów infrastrukturalnych w UE/Wielkiej Brytanii – Crossrail, londyńskim Kompleksie Olimpijskim, rozbudowie lotniska Heathrow, stacji kolejowej na moście Blackfriars w Londynie. Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę społeczną. Piotr Dudek był inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć edukacyjnych związanych z BIM w STP, kursów, szkoleń i certyfikacji, dwukrotnie organizatorem (2014 i 2015) Konferencji „BIM dla Polski”, które STP organizowało w Londynie. Pasjonat nowoczesnych technologii, na czele z BIM.

Network Rail, Wielka Brytania
Wiceprezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Marcin Sokołowski Marcin Sokołowski Marcin Sokołowski
BIM Menedżer, Skanska
Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą produkcyjną, dewelopersko – budowlaną oraz konsultingiem inżynierskim zarówno w Polsce, jak i Republice Irlandzkiej, Irlandii Północnej oraz w Szwecji. Ukończył studia MBA z obszaru International Business w ramach Dominican University w Chicago.

Zrealizował szereg projektów w tym m.in.: koordynował proces formalno – prawny dot. budowy sieci telefonii komórkowej Play w 4 województwach Polski Północnej oraz koordynował projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (farmy wiatrowe on i offshore, biogazownie). Od 2009 roku w firmie Skanska uczestniczył, a następnie koordynował m.in.: projekt Document Management System (w części archiwizacyjnej oraz systemowej), projekt unifikacji i inkorporacji spółek PUDIZ i WMPD do standardów Skanska oraz od 2009 roku wdrożenie technologii BIM w kompetencji ogólnobudowlanej i inżynieryjnej w Polsce. Przez ponad 3 lata odpowiadał za Zespół Administracji w Skanska, pełniąc funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Administracji (Facility & Property Management, Fleet, etc. Budżet ok. 200 mln PLN). Uczestnik programu dla utalentowanych pracowników - Skanska Stretch. Przez pół roku pracował w centrali Skanska AB w Szwecji w zespole Group Staff Unit Safety, odpowiedzialny za projekty związane z wdrażaniem nowych technologii w obszarze BHP (m.in. powiązanie BIM i BHP).

Obecnie zaangażowany w rozwój kompetencji BIM w części kubaturowej oraz inżynieryjnej oraz komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach zespołu Knowledge & Innovation Centre. Ekspert BIM Knowledge Hub Grupy Skanska na świecie. Menadżer Zespołu ds. Building Information Management w ramach Centrum Badań i Innowacji w Skanska Polska.

Prywatnie miłośnik biegania i podróżowania, nauki języków obcych akwarystyki, nowych technologii oraz innowacji. Interesuje się szeroko pojętą tematyką zarządzania i biznesu międzynarodowego.

BIM Menedżer, Skanska

Marek Salamak Marek Salamak Marek Salamak
Politechnika Śląska
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej. Ekspert w dziedzinie budownictwa mostowego, a zwłaszcza mostów z betonu sprężonego. Kierownik akredytowanego laboratorium badawczego w zakresie mostów. Specjalista z zakresu technik CAD i BIM. Twórca popularnego w branży programu BestCAD do projektowania mostów. Koordynator europejskiego projektu Asia-Link, którego celem było opracowanie podstaw systemu szkolenia inspektorów mostowych oraz zarządzania mostami w krajach Azji Południowo-Wschodniej.

Politechnika Śląska

Jacek Magiera Jacek Magiera Jacek Magiera
Politechnika Krakowska
Dr nauk technicznych w zakresie mechaniki komputerowej. Szef Centrum Kompetencji Autodesk na Politechnice Krakowskiej, Autodesk Certified Professional, Autodesk Educator Expert. Współtwórca specjalności BIM na II stopniu studiów stacjonarnych PK i wykładowca kilku przedmiotów związanych z BIM. Członek polskiej sekcji V4 BIM Task Group Grupy Krajów Wyszehradzkich, Koordynator Sekcji Science- Research-Development, członek Rady Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM, Ekspert Komitetu BIM PZITB. Przewodniczący Międzyuczelnianej Komisji ds. podstaw programowych BIM dla krajowych uczelni technicznych.

Politechnika Krakowska

Marek Słoński Marek Słoński Marek Słoński
Politechnika Krakowska
Dr hab. nauk technicznych w zakresie budownictwa. Adiunkt w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej (L-5) Politechniki Krakowskiej. Wykładowca na specjalności BIM na II stopniu studiów stacjonarnych PK. Kierownik Studiów Podyplomowych „BIM dla inżynierów budownictwa” organizowanych w Instytucie L-5. Członek Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych w Mechanice. Specjalista w zakresie metod identyfikacji i optymalizacji konstrukcji z wykorzystaniem narzędzi BIM oraz algorytmów inteligencji obliczeniowej.

Politechnika Krakowska

Krzysztof Zima Krzysztof Zima Krzysztof Zima
Politechnika Krakowska
Dr nauk technicznych w zakresie budownictwa. Adiunkt w Instytucie Zarządzania w Budownictwie i Transporcie (L-3) Politechniki Krakowskiej. Wykładowca na specjalności BIM na II stopniu studiów stacjonarnych PK. Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i rzeczoznawca kosztorysowy tego stowarzyszenia, członek PZITB. Autoryzowany trener w zakresie szkoleń z programu do kosztorysowania BIMestiMate. Wykładowca przedmiotów związanych z BIM m.in. BIM w zarządzaniu, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Członek polskiej sekcji V4 BIM Task Group Grupy Krajów Wyszehradzkich. Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Dzień BIM na PK 2015 i 2016. Autor wielu publikacji naukowych dotyczących tematyki BIM w zarządzaniu.

Politechnika Krakowska

Agata Glinkowska-Musiałek Agata Glinkowska-Musiałek Agata Glinkowska-Musiałek
Politechnika Łódzka
Adiunkt w Zakładzie Technologii Cyfrowych w Architekturze i Urbanistyce Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Współtworzy i prowadzi zajęcia CAD/BIM/GIS na studiach I, II i III stopnia. Uczestniczy w pracach, mających na celu popularyzację idei BIM w środowisku budowlanym.
Jest autorką i współautorką publikacji, dotyczących zastosowań technologii cyfrowych w architekturze i urbanistyce. W obszarze jej głównych zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia wspomagania procesu tworzenia i weryfikacji modeli BIM, szczególnie pod kątem zgodności z przepisami.

Politechnika Łódzka

Marlena Kucz Marlena Kucz Marlena Kucz
Politechnika Poznańska
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska

Dr inż. nauk technicznych, starszy wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Dziedziny zainteresowań: materiały budowlane (betony drenażowe, betony recyklingowe), budownictwo energooszczędne, architektura, technologia BIM. Promotor ponad 180 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich (także w języku angielskim). Równolegle przez wiele lat, w ramach współpracy ze szkołami średnimi, nauczyciel dyplomowany w Technikum Budowlanym (ZSBD, ZSB) w Poznaniu. Autorka lub współautorka 36 publikacji, w tym 2 podręczników. Udział w projektach unijnych m.in.: „UMBAU&KO” moduły nauczania dotyczące „Termomodernizacji budynków”, „KO-Transfer, Krajowe Ramy Kwalifikacji” oraz koordynator merytoryczny projektu POKL „Rozwój kompetencji studentów, współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami”. Udział w licznych programach dotyczących szkolnictwa zawodowego m.in.: "Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce", „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”. W ramach Staff Teaching Mobility odbyte wizytacje uczelni: w Barcelonie, Agadirze i Tampere. W roku 2011 nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Obecnie koordynuje prace związane z propagowaniem BIM na WBiIS oraz koordynuje zadania do wdrożenia projektu UE „FIT for BIM Competences for Digital Construction in VET and Higher Education”.

Politechnika Poznańska

Wojciech Kopka Wojciech Kopka Wojciech Kopka
Politechnika Krakowska
St. wykładowca w Pracowni Konstrukcji Budowlanych, Wydz. Architektury Politechniki Krakowskiej, dr kształtowania środowiska, mgr inż. Budownictwa Lądowego, praktyka wykonawcza i projektowa, uprawnienia budowlane. Uczestniczył w wielu szkoleniach i stażach w kraju i za granicą z zakresu technik komputerowych. Zajmuje się komputerowym wspomaganiem projektowania od 1985 roku, nauczaniem CAD od 1991, a BIM co najmniej od 2006, ostatnio na wydziałach WIL i WA PK. Jest autorem programu i głównym wykładowcą Studiów Podyplomowych BIM – technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie, prowadzonych od 2005 (aktualnie druga edycja) na WA PK. Autodesk Authorised Academic Partner (AAP). Certified Professional AutoCAD i Revit od 2012. Instruktor ATC od 1992. Autodesk Educator Expert. Jest autorem wielu projektów, a także publikacji z zakresu modelowania komputerowego, w tym kilkunastu z zakresu BIM i Computational Design. Promotor dziewięciu prac magisterskich i 60-ciu inżynierskich z zastosowaniem BIM w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej na WIL PK.

Politechnika Krakowska

Tomasz Owerko
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Przedstawiciele MIB, UZP, PZITB, SARP

Gość specjalny
Marek Suchocki Marek Suchocki Marek Suchocki
Menedżer Sales Development Executive,
Autodesk,
członek komitetu British Standards B555
Marek Suchocki jest menedżerem Autodesk odpowiedzialnym za rynek infrastrukturalny w obszarze EMAE (Europe, Middle East, Africa), z wykształcenia inżynierem inżynierii lądowej. Jako dyplomowany inżynier i dyplomowany specjalista branży IT, jest członkiem prestiżowych organizacji Institution of Civil Engineers, Institution of Civil Engineering Surveyors i British Computer Society. Rozwój swojej kariery zawodowej zawdzięcza łączeniu badań, rozwoju oprogramowania i zastosowań informatyki w procesach zarządzania i projektowania w budownictwie. Oprócz działalności biznesowej w Autodesk, Marek Suchocki jest czynnym członkiem panelu Information Systems ICE, szefem Construct IT, członkiem Komitetu B555 British Standards, panelu ekspertów odpowiedzialnych za budowę strategii implementacji BIM na rynku brytyjskim i rozwoju norm, w szczególności serii BS 1192, członkiem grupy Task Force i członkiem zarządu podgrupy BIM4Infrastructure i BIM Technologies Alliance. Pracował jako konsultant w dwóch międzynarodowych firmach konsultingowych, dużej firmie wykonawczej, przez 4 lata był asystentem naukowo-badawczym Uniwersytetu w Reading. Marek Suchocki, jako członek Komitetu B555 British Standards, pracował nad międzynarodową normą ISO 19650 „Organization of information about construction works — Information management using building information modeling”, która będzie podstawą implementacji BIM w wielu krajach.

Autodesk Wielka Brytania
Członek Komitetu ISO opracowującego normę ISO 19650
normalizującą procesy BIM

Paweł Wierzowiecki Paweł Wierzowiecki Paweł Wierzowiecki
Dyrektor Graph’IT Survey, EU BIM Task Group, V4 BIM Task Group, SIDIR
MBA, jest inżynierem budownictwa i uznanym konsultantem wielu zamawiających publicznych. Ma doświadczenie w pracy wykładowcy oraz menedżera zarządzającego dużymi zespołami projektowymi, realizującymi zadania budownictwa ogólnego oraz z obszaru infrastruktury. Korzystając z doświadczeń w obsłudze kontraktów krajowych i zagranicznych, propaguje filozofię IPD (Integrated Project Delivery) – Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia oraz technologii BIM (Building Information Modeling) – wirtualnego modelowania parametrycznego informacji o budowlach. Jako ekspert BIM i zaawansowanej inżynierii odrotnej, z powodzeniem wdraża innowacyjne na krajowym rynku zastosowanie BIM dla infrastruktury dużych organizmów miejskich – CIM (City Infromation Modeling), zastępującej obecnie technologię GIS, otwierając nowe możliwości w tworzeniu idei SmartCity oraz dla efektywnego zarządzania dużymi projektami infrastrukturalnymi i rewitalizacyjnymi.

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Dyrektor Graph’IT Survey, EU BIM Task Group, V4 BIM Task Group, SIDIR

Paweł Łaguna Paweł Łaguna Paweł Łaguna
architekt IARP, członek SARP
doświadczenie zdobył projektując skomplikowane obiekty biurowe, zespoły opieki zdrowotnej oraz budynki mieszkalne dla klientów komercyjnych. W ramach współpracy z generalnym wykonawcą apartamentowca Złota 44 odpowiadał za koordynację wielobranżowego projektu wykonawczego 200-metrowego wieżowca w centrum Warszawy. Trzy lata jego pracy dla międzynarodowej firmy JACOBS na stanowisku Design Managera zaowocowały blisko 50 zrealizowanymi obiektami dla podmiotów korporacyjnych w Europie Środkowo- Wschodniej.

Paweł jest entuzjastą wprowadzania nowoczesnych narzędzi technologii informatycznych, by skutecznie zarządzać pełnym cyklem inwestycyjnym.

architekt IARP, członek SARP

Piotr Miecznikowski Piotr Miecznikowski Piotr Miecznikowski
Prezes Stowarzyszenia BIM dla polskiego Budownictwa,
Przewodniczący Rady Fundacji eccBIM
Ukończone studia magisterskie na wydziale Budownictwa Ogólnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1994), oraz program MBA dla inżynierów na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie im. Leona Koźmińskiego (2007).
15 lat pracy we współpracy z największymi firmami wykonawczymi w całym procesie realizacji inwestycji. Od 6 lat związany z doradztwem w zakresie wdrożeń technologii BIM, zintegrowanego procesu inwestycyjnego, zwinnych metod zarzadzania projektami, autor wielu artykułów o powyższej tematyce. Wykładowca Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz Architektury w zakresie wybranych aspektów BIM, zrównoważonego projektowania oraz zrównoważonego procesu inwestycyjnego. Doradza dla Inwestorów, Biur Projektowych i Firm Wykonawczych.
Współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia BIM dla polskiego Budownictwa. Założyciel Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM.

Prezes Stowarzyszenia BIM dla polskiego Budownictwa,
Przewodniczący Rady Fundacji eccBIM

Dariusz Kasznia Dariusz Kasznia Dariusz Kasznia
Prezes Fundacji EccBIM
mgr inż. budownictwa specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (Politechnika Krakowska), mgr inż. informatyki (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie). Przez wiele lat związany z firmą Robobat. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami wdrożeniowymi realizującymi projekty w zakresie zintegrowanego projektowania wielobranżowego i BIM. Obecnie niezależny konsultant BIM, prezes Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, ekspert BIM i członek prezydium Komitetu BIM PZITB, ekspert BIM Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Prezes Fundacji EccBIM

Marek Salamak Marek Salamak Marek Salamak
Politechnika Śląska
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej. Ekspert w dziedzinie budownictwa mostowego, a zwłaszcza mostów z betonu sprężonego. Kierownik akredytowanego laboratorium badawczego w zakresie mostów. Specjalista z zakresu technik CAD i BIM. Twórca popularnego w branży programu BestCAD do projektowania mostów. Koordynator europejskiego projektu Asia-Link, którego celem było opracowanie podstaw systemu szkolenia inspektorów mostowych oraz zarządzania mostami w krajach Azji Południowo-Wschodniej.

Politechnika Śląska

Rafał Bałdys Marek Salamak Rafał Bałdys
Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Prezes Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich, Członek NFK
Od 18 lat zajmuje się zamówieniami publicznymi dla projektów infrastrukturalnych średniej, dużej i wielkiej skali. Doświadczenie jako konsultant zdobył pracując dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Członek zarządu dwóch biur projektowych w latach 2007-2012. Współzałożyciel Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich, od 2013 roku członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Autor wielu analiz, opinii i raportów dotyczących systemu zamówień publicznych. Współautor idei Narodowego Forum Kontraktowego realizowanej obecnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Członek Rady Ekspertów działającej przy MIB.

Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Prezes Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich
Członek NFK

Wiktor Piwkowski Wiktor Piwkowski Wiktor Piwkowski
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Wieloletni Przewodniczący PZiTB (2005–2012), a obecnie Sekretarz Generalny tego stowarzyszenia. W latach 1983–1989 dyrektor departamentów w Ministerstwie Budownictwa: Inwestycji w Przemyśle Materiałów Budowlanych oraz Nauki i Techniki, a następnie dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Ogólnego. W latach 1990-2010 Dyrektor Peri Polska. Jest inicjatorem i architektem „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w budownictwie” (2010), głównym koordynatorem działań polskiej sekcji V4 BIM task group (2015), think tanku wspierającego wdrożenie BIM w obszarze zamówień publicznych, inicjatorem Komitetu BIM PZITB (2017) wspierającego szkolenia i edukację inżynierów budownictwa w zakresie metodyki BIM.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Mateusz Turecki Mateusz Turecki Mateusz Turecki
BIM Menedżer, BUDIMEX, V4 BIM Task Group
Kierownik zespołu BIM Innowacje w Budimex SA. Specjalista w zakresie wykorzystania wielobranżowych modeli 3D/BIM w projektowaniu i na etapie realizacji inwestycji budowlanych. Przez ostatnie 7 lat pełnił rolę BIM koordynatora i projektanta BIM przy tematach biurowych, mieszkaniowych i przemysłowych realizowanych w Polsce, przy realizacjach których wykorzystywano modele do transparentnej komunikacji pomiędzy inwestorem, wykonawcą i projektantem. Członek komitetu BIM PZITB aktywnie działający na rzecz BIM w Polsce. Organizator zajęć „BIM w praktyce” dla WIL PW.

BIM Menedżer, BUDIMEX, V4 BIM Task Group

Marcin Sokołowski Marcin Sokołowski Marcin Sokołowski
BIM Menedżer, Skanska
Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą produkcyjną, dewelopersko – budowlaną oraz konsultingiem inżynierskim zarówno w Polsce, jak i Republice Irlandzkiej, Irlandii Północnej oraz w Szwecji. Ukończył studia MBA z obszaru International Business w ramach Dominican University w Chicago.

Zrealizował szereg projektów w tym m.in.: koordynował proces formalno – prawny dot. budowy sieci telefonii komórkowej Play w 4 województwach Polski Północnej oraz koordynował projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (farmy wiatrowe on i offshore, biogazownie). Od 2009 roku w firmie Skanska uczestniczył, a następnie koordynował m.in.: projekt Document Management System (w części archiwizacyjnej oraz systemowej), projekt unifikacji i inkorporacji spółek PUDIZ i WMPD do standardów Skanska oraz od 2009 roku wdrożenie technologii BIM w kompetencji ogólnobudowlanej i inżynieryjnej w Polsce. Przez ponad 3 lata odpowiadał za Zespół Administracji w Skanska, pełniąc funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Administracji (Facility & Property Management, Fleet, etc. Budżet ok. 200 mln PLN). Uczestnik programu dla utalentowanych pracowników - Skanska Stretch. Przez pół roku pracował w centrali Skanska AB w Szwecji w zespole Group Staff Unit Safety, odpowiedzialny za projekty związane z wdrażaniem nowych technologii w obszarze BHP (m.in. powiązanie BIM i BHP).

Obecnie zaangażowany w rozwój kompetencji BIM w części kubaturowej oraz inżynieryjnej oraz komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach zespołu Knowledge & Innovation Centre. Ekspert BIM Knowledge Hub Grupy Skanska na świecie. Menadżer Zespołu ds. Building Information Management w ramach Centrum Badań i Innowacji w Skanska Polska.

Prywatnie miłośnik biegania i podróżowania, nauki języków obcych akwarystyki, nowych technologii oraz innowacji. Interesuje się szeroko pojętą tematyką zarządzania i biznesu międzynarodowego.

BIM Menedżer, Skanska

Piotr Verey Piotr Verey Piotr Verey
specjalista ds. systemów CAD (Infrastruktura)
Absolwent Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa. Od 2009 roku specjalista oprogramowania Autodesk dla infrastruktury. Posiada ekspercką wiedzę z programu AutoCAD Civil 3D, specjalistyczną m.in. InfraWorks, Map 3D, Navisworks oraz Pix 4D. Jako trener zrealizował ponad 100 projektów szkoleniowych. Autor kompleksowych wdrożeń oprogramowania Autodesk w firmach branży drogowej, sieciowej, melioracyjnej, geodezyjnej, górniczej, geologicznej.

specjalista ds. systemów CAD (Infrastruktura)

Tomasz Musialik Tomasz Musialik Tomasz Musialik
szef działu CAD/CAM/CAE, współwłaściciel firmy MAT
Absolwent i były wykładowca Politechniki Krakowskiej, od 25 lat zajmujący się systemami CAD/CAM/CAE. Specjalista CFD, zrealizował wiele komercyjnych projektów wdrożeniowych systemów do analizy przepływu i transferu temperatur. Odpowiedzialny w MAT za budowę strategii wdrożeniowych Cyfrowego Prototypowania i BIM.

szef działu CAD/CAM/CAE, współwłaściciel firmy MAT

Robert Lach Robert Lach Robert Lach
Centrum Superkomputerowe Świerk
Rada ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Ministerstwie Cyfryzacji
- Studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1982-1988)
studia indywidualnym tokiem i programem, podczas studiów zakłada studenckie koło
CAAD i wspólnie z zespołem A.Macha, J.Szczęśniak, K.Nawrat – tworzy pierwsze w Polsce
Laboratorium CAAD wśród Wydziałów Architektury.
- w Laboratorium powstaje program UrboCad /późniejsza wersja SITy (wspólnie z BUDOPROJEKT, później PA NOVA SA.
- Prezes Towarzystwa Gdańsk- Barcelona – 1989 – 1994
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. EUROCITIES – 1991 – 1994
- Dyrektor ds. marketingu, GEOSYSTEMS Polska, 1995-1997,
- Prezes Zarządu Bałtyckie Centrum Systemów Informacji Przestrzennej, 1999-2006
- Dyrektor ROC, Stacji Satelitarnej SCOR (Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych) 2004
- Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji 2006-2008
- Delegat Polski do GMES Advisory Council, Bruksela 2007 - 2009
- Sekretarz Krajowego Punktu Kontaktowego projektu PLAN4ALL, 2009-2011
- Członek Międzyrządowej Grupy ds. informacji Geoprzestrzennej i katastru Polski i Ukrainy
- LEAR, (Legally Appointed Representative), Akademia Finansów i Biznesu, 2012-2014
- współautor Wniosku projektu PLAN4BUSINESS (FP7) 2012-2014
- współautor projektu DigiPay4Growth 2014-2016
- Specjalista ds. danych geoprzestrzennych, Centrum Superkomputerowe Świerk od 2015
- Członek Rady ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Min. Cyfryzacji – od 2017

Centrum Superkomputerowe Świerk
Rada ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Ministerstwie Cyfryzacji

Bohdan Lisowski Bohdan Lisowski Bohdan Lisowski
Prezes Zarządu Oddziału SARP w Krakowie
Sekretarz Rady Prezesów SARP
Pełnomocnik ZG SARP ds. BIM
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1994), wykładowca akademicki od 1996 (Politechnika Krakowska, ASP w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), właściciel firmy Biś Computers (Autodesk ATC, AAP, ACC, VAR) zajmującej się szkoleniami z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie architektoniczne CAD i BIM oraz certyfikacją ECDL i Autodesk.

Koordynator ECDL CAD w Polsce od 2008, autor implementacji ECDL CAD w Polsce w 2007 oraz certyfikacji Autodesk w 2011, użytkownik AutoCAD od wersji 2.5 (1986), ACE – Autodesk Certification Evaluator, ACI – Autodesk Certified Instructor, stały uczestnik największej światowej konferencji CAD/BIM Autodesk University od 2005, członek Rady Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych Autodesk w Europie, członek: SHS, PTI, grupy ekspertów BIM porozumienia SARP/PZITB/GUNB, V4 BIM Task Group, Rady Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM, Komitetu BIM przy PZITB, Zespołu SARP ds. Standardów BIM w projektowaniu.

Prezes Zarządu Oddziału SARP w Krakowie
Sekretarz Rady Prezesów SARP
Pełnomocnik ZG SARP ds. BIM

Jacek Magiera Jacek Magiera Jacek Magiera
Politechnika Krakowska
Dr nauk technicznych w zakresie mechaniki komputerowej. Szef Centrum Kompetencji Autodesk na Politechnice Krakowskiej, Autodesk Certified Professional, Autodesk Educator Expert. Współtwórca specjalności BIM na II stopniu studiów stacjonarnych PK i wykładowca kilku przedmiotów związanych z BIM. Członek polskiej sekcji V4 BIM Task Group Grupy Krajów Wyszehradzkich, Koordynator Sekcji Science- Research-Development, członek Rady Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM, Ekspert Komitetu BIM PZITB. Przewodniczący Międzyuczelnianej Komisji ds. podstaw programowych BIM dla krajowych uczelni technicznych.

Politechnika Krakowska

Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej
w nowoczesnym Międzywydziałowm Centrum Edukacyjno-Badawczym Działownia
KOMITET ORGANIZACYJNY
J. Magiera (przewodniczący)
M. Juszczyk
I. Karasińska-Jaśkowiec
G. Nowak
J. Pamin
B. Rodzynkiewicz
M. Słoński
M. Tekieli